General conditions

Home General conditions
 1. Argo Law CVBA / SCRL (“ARGO”) is een burgerlijke vennootschap naar Belgisch recht die de rechtsvorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als doel het beoefenen van het beroep van advocaat. ARGO is ingeschreven bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder nummer 0533.993.314.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie van ARGO ten behoeve van een cliënt, ook indien een cliënt zijn opdracht verstrekt met het oog op de uitvoering door één of meerdere bepaalde personen. ARGO is exclusief verantwoordelijk voor de prestaties van haar advocaten en werknemers. Enkel ARGO heeft of zal enige verplichting hebben ten opzichte van de cliënt of enig ander persoon met betrekking tot de door haar advocaten en werknemers geleverde prestaties. De cliënt aanvaardt om geen vordering in te stellen tegen enig ander persoon dan ARGO met betrekking tot deze prestaties. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of op enige wijze zou kunnen rusten, inclusief voormalige advocaten en/of werknemers, inclusief hun erfgenamen.
 3. De algemene voorwaarden zijn, en enkel in zulke mate, niet van toepassing indien hiervan schriftelijk wordt afgeweken tussen ARGO en de desbetreffende cliënt. In zulk geval blijven de bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk werd afgeweken, onverkort van toepassing. Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet in de relatie ARGO en de cliënt en worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de kennisgeving ervan. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden wordt onder meer uitdrukkelijk afgeleid uit de betaling van de verschuldigde erelonen.
 4. De aansprakelijkheid van ARGO is beperkt tot het bedrag dat in het toepasselijk geval uit hoofde van de door ARGO afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, tenzij zulke regeling niet mogelijk is overeenkomstig Belgisch recht. De cliënt vrijwaart ARGO tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de cliënt en/of de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht. De schadevergoeding zal tevens de kosten van verweer omvatten.
 5. ARGO kan, al naargelang het geval, bij de uitvoering van haar prestaties in naam en voor rekening van haar cliënt derden inschakelen en zal hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. ARGO is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van zulke derden. ARGO is bovendien namens de cliënt gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.
 6. Gelden die ARGO van cliënten ontvangt en die het voor haar dient aan te houden, zullen op een derdenrekening geplaatst worden bij een door ARGO gekozen kredietinstelling. ARGO aanvaardt geen aansprakelijkheid ten opzichte van de cliënt noch van enig andere persoon voor een faillissement of enige rechtshandeling of nalatigheid van een kredietinstelling bij dewelke ARGO gelden aanhoudt dan wel via dewelke gelden worden overgeschreven. Bijgevolg kan ARGO niet aansprakelijk gehouden worden om bedragen die de kredietinstelling in kwestie niet kan terugbetalen of overschrijven, zelf terug te betalen of over te schrijven.
 7. Elk advies dat door ARGO gegeven wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de cliënt en wordt enkel gegeven in het kader van de zaak waarvoor het gegeven is. ARGO’s advies mag niet gebruikt worden door derden. Evenmin mogen derden er zich op beroepen. De cliënt aanvaardt dat hij ARGO’s advies niet aan derden zal bekendmaken zonder ARGO’s voorafgaandelijk schriftelijk akkoord (tenzij, indien nodig, aan andere professionele raadgevers van de cliënt, maar zonder enige verplichting of aansprakelijkheid vanwege ARGO jegens hen).
 8. De prestaties worden, tenzij anders overeengekomen, aangerekend op uurbasis waarbij het toepasselijk uurtarief varieert al naargelang de anciënniteit van de advocaat. Het toepasselijk uurtarief is exclusief secretariaats- en andere kleine kantoorkosten. Deze worden forfaitair begroot op 7% van het verschuldigde ereloon. Specifieke kosten en uitgaven, zoals onder meer reiskosten, worden afzonderlijk en inclusief BTW aangerekend. De erelonen zijn exclusief Belgische BTW. De geleverde prestaties worden, tenzij anders overeengekomen, op maandbasis gefactureerd. De verschuldigde erelonen dienen te worden betaald binnen de dertig (30) dagen volgend op de datum van de ereloonstaat van ARGO. Ingeval van laattijdige betaling is de cliënt, na ingebrekestelling door ARGO, de wettelijke verwijlinterest verschuldigd. Elke betwisting dient schriftelijk te worden meegedeeld binnen de dertig (30) dagen volgend op de datum van de ereloonnota. Bij afwezigheid van zulke mededeling, zal de ereloonnota geacht worden te zijn aanvaard.
 9. Overeenkomstig de toepasselijke deontologische regelgeving, kan ARGO bij gelegenheid de naam van een cliënt aanwenden voor marketingdoeleinden of in een context die kan worden beschouwd als reclame verricht door advocaten overeenkomstig de toepasselijke deontologische regelgeving.
 10. ARGO is onderworpen aan de anti-witwasregelgeving. ARGO kan de cliënt dan ook vragen om alle relevante informatie in het kader van witwaspreventie te verschaffen (bv. oprichtingsakte, kopie identiteitskaart leidinggevende personen, etc. …). De cliënt zal zulke opgevraagde informatie onmiddellijk aanleveren. Op vraag van de bevoegde autoriteiten kan ARGO verplicht zijn verdachte activiteiten te melden en hieromtrent te rapporteren zonder de cliënt hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer ARGO de mening is toegedaan dat haar werk voor een cliënt mogelijk een inbreuk uitmaakt op de anti-witwasregelgeving, heeft ARGO het recht haar diensten aan de cliënt onmiddellijk en eenzijdig stop te zetten en de cliëntenrelatie te beëindigen. ARGO is niet aansprakelijk voor enige schade ingevolge (i) het stopzetten van haar cliëntenrelatie op basis van vermoede inbreuken op de anti-witwasregelgeving of (ii) het voldoen van enige andere verplichtingen onder de anti-witwasregelgeving.
 11. In geval van verschil tussen de Nederlandse, Franse en Engelse versie van de algemene voorwaarden, heeft de Nederlandse versie voorrang. Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van Argo: www.argo-law.be.
 12. Mochten één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn of niet kunnen toegepast worden, zal dit geenszins de geldigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden aantasten/beïnvloeden. In dit geval zal de ongeldige of niet toe te passen bepaling geacht worden automatisch vervangen te worden door een geldige en toepasbare bepaling die, in de grootste mate van het mogelijke, een gelijkwaardig effect heeft.
 13. Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen ARGO en de cliënt worden beheerst door het Belgisch recht, en, voor zover van toepassing, door en met eerbiediging van de deontologische regels van de Orde van Advocaten bij de Balie te Antwerpen. Alle eventuele geschillen in verband met de relatie tussen ARGO en de cliënt en met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden behandeld voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, en voor zover van toepassing, de bevoegde instanties van de Orde van Advocaten bij de Balie te Antwerpen.